YUV格式学习:YUYV、YVYU、UYVY、VYUY格式转换成RGB24

前面文章讲过题目中的YUYV、YVYU、UYVY、VYUY格式,它们都是YUV422的打包格式——即在内存中,Y、U、V都是挨着排序的。它们的名称就表示了Y、U、V的顺序。像YUYV,就是Y、U、Y、V、Y、U、Y、V。在做转换时,就显得很容易、简单了。

因为极其相近,故在将这几种格式全部封闭到一个函数里做。代码如下:

void yuv422packed_to_rgb24(YUV_TYPE type, unsigned char* yuv422p, unsigned char* rgb, int width, int height)
{
  int y, cb, cr;
  int r, g, b;
  int i = 0;
  unsigned char* p;
  unsigned char* p_rgb;

  p = yuv422p;

  p_rgb = rgb;

  init_yuv422p_table();

  for (i = 0; i < width * height / 2; i++)
  {
    switch(type)
    {
    case FMT_YUYV:
      y = p[0];
      cb = p[1];
      cr = p[3];
      break;
    case FMT_YVYU:
      y = p[0];
      cr = p[1];
      cb = p[3];
      break;
    case FMT_UYVY:
      cb = p[0];
      y = p[1];
      cr = p[2];
      break;
    case FMT_VYUY:
      cr = p[0];
      y = p[1];
      cb = p[2];
      break;
    default:
      break;
    }

    r = MAX (0, MIN (255, (V[cr] + Y1[y])/10000));  //R value
    b = MAX (0, MIN (255, (U[cb] + Y1[y])/10000));  //B value
    g = MAX (0, MIN (255, (Y2[y] - 5094*(r) - 1942*(b))/10000)); //G value

    // 此处可调整RGB排序,BMP图片排序为BGR
    // 默认排序为:RGB
    p_rgb[0] = r;
    p_rgb[1] = g;
    p_rgb[2] = b;

    switch(type)
    {
    case FMT_YUYV:
    case FMT_YVYU:
      y = p[2];
      break;
    case FMT_UYVY:
    case FMT_VYUY:
      y = p[3];
      break;
    default:
      break;
    }

    r = MAX (0, MIN (255, (V[cr] + Y1[y])/10000));  //R value
    b = MAX (0, MIN (255, (U[cb] + Y1[y])/10000));  //B value
    g = MAX (0, MIN (255, (Y2[y] - 5094*(r) - 1942*(b))/10000)); //G value

    p_rgb[3] = r;
    p_rgb[4] = g;
    p_rgb[5] = b;

    p += 4;
    p_rgb += 6;
  }
}

在做转换时,要注意YUV422采样格式,2个Y共用1个U和1个V,因此每一次循环就是读取1个Y、1个U和V转换成R、G、B,再读取下一个Y、U、V。由于UV共用,所以第2次转换时不用再给U、V赋值了。

综上,代码依然十分简单。


2015.8.5 晚上 李迟已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术工厂 设计师:CSDN官方博客 返回首页