YUV格式学习:YUV420P、YV12、NV12、NV21格式转换成RGB24对于YUV420的格式,网上有一大堆资料,这里就不说了。直奔主题,给出如何转换的函数,一如既往,只用代码说事。

YUV420有打包格式(Packed),一如前文所述。同时还有平面格式(Planar),即Y、U、V是分开存储的,每个分量占一块地方,其中Y为width*height,而U、V合占Y的一半,该种格式每个像素占12比特。根据U、V的顺序,分出2种格式,U前V后即YUV420P,也叫I420,V前U后,叫YV12(YV表示Y后面跟着V,12表示12bit)。另外,还有一种半平面格式(Semi-planar),即Y单独占一块地方,但其后U、V又紧挨着排在一起,根据U、V的顺序,又有2种,U前V后叫NV12,在国内好像很多人叫它为YUV420SP格式;V前U后叫NV21。这种格式似乎比NV16稍受欢迎。

首先给出转换查询表的生成函数,代码是在网上找来的,如下:

static long int crv_tab[256];  
static long int cbu_tab[256];  
static long int cgu_tab[256];  
static long int cgv_tab[256];  
static long int tab_76309[256]; 
static unsigned char clp[1024];  //for clip in CCIR601  

void init_yuv420p_table() 
{  
  long int crv,cbu,cgu,cgv;  
  int i,ind;   
  static int init = 0;

  if (init == 1) return;

  crv = 104597; cbu = 132201; /* fra matrise i global.h */  
  cgu = 25675; cgv = 53279;  
  
  for (i = 0; i < 256; i++)  
  {  
    crv_tab[i] = (i-128) * crv;  
    cbu_tab[i] = (i-128) * cbu;  
    cgu_tab[i] = (i-128) * cgu;  
    cgv_tab[i] = (i-128) * cgv;  
    tab_76309[i] = 76309*(i-16);  
  }  
  
  for (i = 0; i < 384; i++)  
    clp[i] = 0;  
  ind = 384;  
  for (i = 0;i < 256; i++)  
    clp[ind++] = i;  
  ind = 640;  
  for (i = 0;i < 384; i++)  
    clp[ind++] = 255;

  init = 1;
}

下面给出YUV420平面格式的转换函数,如下:

/**
内存分布
          w
      +--------------------+
      |Y0Y1Y2Y3...     |
      |...         |  h
      |...         |
      |          |
      +--------------------+
      |U0U1   |
      |...    |  h/2
      |...    |
      |     |
      +----------+
      |V0V1   |
      |...    | h/2
      |...    |
      |     |
      +----------+
        w/2
 */
void yuv420p_to_rgb24(YUV_TYPE type, unsigned char* yuvbuffer,unsigned char* rgbbuffer, int width,int height)  
{
  int y1, y2, u, v;  
  unsigned char *py1, *py2;  
  int i, j, c1, c2, c3, c4;  
  unsigned char *d1, *d2;  
  unsigned char *src_u, *src_v;
  static int init_yuv420p = 0;
  
  src_u = yuvbuffer + width * height;  // u
  src_v = src_u + width * height / 4; // v

  if (type == FMT_YV12)
  {
    src_v = yuvbuffer + width * height;  // v
    src_u = src_u + width * height / 4; // u
  }
  py1 = yuvbuffer;  // y
  py2 = py1 + width;  
  d1 = rgbbuffer;  
  d2 = d1 + 3 * width;  

  init_yuv420p_table();

  for (j = 0; j < height; j += 2)  
  {  
    for (i = 0; i < width; i += 2)  
    {
      u = *src_u++;  
      v = *src_v++;  
  
      c1 = crv_tab[v];  
      c2 = cgu_tab[u];  
      c3 = cgv_tab[v];  
      c4 = cbu_tab[u];  
  
      //up-left  
      y1 = tab_76309[*py1++];  
      *d1++ = clp[384+((y1 + c1)>>16)];   
      *d1++ = clp[384+((y1 - c2 - c3)>>16)];  
      *d1++ = clp[384+((y1 + c4)>>16)];  
  
      //down-left  
      y2 = tab_76309[*py2++];  
      *d2++ = clp[384+((y2 + c1)>>16)];   
      *d2++ = clp[384+((y2 - c2 - c3)>>16)];  
      *d2++ = clp[384+((y2 + c4)>>16)];  
  
      //up-right  
      y1 = tab_76309[*py1++];  
      *d1++ = clp[384+((y1 + c1)>>16)];   
      *d1++ = clp[384+((y1 - c2 - c3)>>16)];  
      *d1++ = clp[384+((y1 + c4)>>16)];  
  
      //down-right  
      y2 = tab_76309[*py2++];  
      *d2++ = clp[384+((y2 + c1)>>16)];   
      *d2++ = clp[384+((y2 - c2 - c3)>>16)];  
      *d2++ = clp[384+((y2 + c4)>>16)];  
    }
    d1 += 3*width;
    d2 += 3*width;
    py1 += width;
    py2 += width;
  }
}

再给出YUV420SP转换的函数,如下:

void yuv420sp_to_rgb24(YUV_TYPE type, unsigned char* yuvbuffer,unsigned char* rgbbuffer, int width,int height)  
{
  int y1, y2, u, v;  
  unsigned char *py1, *py2;  
  int i, j, c1, c2, c3, c4;  
  unsigned char *d1, *d2;  
  unsigned char *src_u;
  static int init_yuv420p = 0;

  src_u = yuvbuffer + width * height;  // u

  py1 = yuvbuffer;  // y
  py2 = py1 + width;  
  d1 = rgbbuffer;  
  d2 = d1 + 3 * width;  

  init_yuv420p_table();

  for (j = 0; j < height; j += 2)  
  {  
    for (i = 0; i < width; i += 2)  
    {
      if (type == FMT_NV12)
      {
        u = *src_u++;  
        v = *src_u++;   // v紧跟u,在u的下一个位置
      }
      if (type == FMT_NV21)
      {
        v = *src_u++;  
        u = *src_u++;   // u紧跟v,在v的下一个位置
      }

      c1 = crv_tab[v];  
      c2 = cgu_tab[u];  
      c3 = cgv_tab[v];  
      c4 = cbu_tab[u];  

      //up-left  
      y1 = tab_76309[*py1++];  
      *d1++ = clp[384+((y1 + c1)>>16)];   
      *d1++ = clp[384+((y1 - c2 - c3)>>16)];  
      *d1++ = clp[384+((y1 + c4)>>16)];  

      //down-left  
      y2 = tab_76309[*py2++];  
      *d2++ = clp[384+((y2 + c1)>>16)];   
      *d2++ = clp[384+((y2 - c2 - c3)>>16)];  
      *d2++ = clp[384+((y2 + c4)>>16)];  

      //up-right  
      y1 = tab_76309[*py1++];  
      *d1++ = clp[384+((y1 + c1)>>16)];   
      *d1++ = clp[384+((y1 - c2 - c3)>>16)];  
      *d1++ = clp[384+((y1 + c4)>>16)];  

      //down-right  
      y2 = tab_76309[*py2++];  
      *d2++ = clp[384+((y2 + c1)>>16)];   
      *d2++ = clp[384+((y2 - c2 - c3)>>16)];  
      *d2++ = clp[384+((y2 + c4)>>16)];  
    }
    d1 += 3*width;
    d2 += 3*width;
    py1 += width;
    py2 += width;
  }
}

参考资料:

http://www.fourcc.org/yuv.php

https://wiki.videolan.org/YUV/


李迟 2015.8.5 晚上


展开阅读全文
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术工厂 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值